HP Deskjet D4160 Printer Yardım

background image

HP Deskjet D4100 series

HP Photosmart Yaz

ı

l

ı

m

ı

Yard

ı

m

ı

background image

© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Hewlett-Packard Company
bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden
bildirilmeksizin de

ğ

i

ş

tirilebilir.

Tüm haklar

ı

sakl

ı

d

ı

r. Telif haklar

ı

n

ı

n

izin verdi

ğ

i durumlar d

ı

ş

ı

nda, Hewlett-

Packard taraf

ı

ndan önceden verilmi

ş

yaz

ı

l

ı

izin olmaks

ı

z

ı

n bu belgenin

ço

ğ

alt

ı

lmas

ı

, uyarlanmas

ı

veya ba

ş

ka

bir dile çevrilmesi yasakt

ı

r.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle
birlikte sa

ğ

lanan aç

ı

k garanti

bildirimlerinde s

ı

ralanm

ı

ş

t

ı

r. Bu

belgede yaz

ı

l

ı

olan hiçbir

ş

ey ek bir

garanti olarak yorumlanmamal

ı

d

ı

r. HP,

bu belgedeki teknik veya di

ğ

er hata ya

da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows
Microsoft Corporation’

ı

n tescilli ticari

markalar

ı

d

ı

r.

TrueType; Apple Computer, Inc.’nin
ABD ticari markas

ı

d

ı

r.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe
Systems Incorporated kurulu

ş

unun

ticari markalar

ı

d

ı

r.

Terimler ve i

ş

aretler

Bu kullan

ı

c

ı

k

ı

lavuzunda a

ş

a

ğ

ı

daki

terimler ve i

ş

aretler kullan

ı

lmaktad

ı

r.

Terimler

HP Deskjet yaz

ı

c

ı

ayn

ı

zamanda

HP

Deskjet

,

HP yaz

ı

c

ı

ya da

yaz

ı

c

ı

olarak

adland

ı

r

ı

l

ı

r.

Dikkat ve uyar

ı

ifadeleri

Dikkat

HP Deskjet ya da di

ğ

er ekipman

için olas

ı

tehlikeleri gösterir. Örne

ğ

in:

Dikkat uyar

ı

s

ı

Yaz

ı

c

ı

kartu

ş

unun mürekkep

püskürtme uçlar

ı

na ve bak

ı

r

kontaklar

ı

na dokunmay

ı

n. Bu

parçalarla temas, t

ı

kanma,

mürekkeple ilgili baz

ı

sorunlar

veya elektrik ba

ğ

lant

ı

lar

ı

nda

sorunlara neden olabilir.

Uyar

ı

ifadesi; size veya ba

ş

kalar

ı

na

zarar gelebilece

ğ

ini belirtir. Örne

ğ

in:

Uyar

ı

Eski ve yeni yaz

ı

c

ı

kartu

ş

lar

ı

n

ı

çocuklar

ı

n

eri

ş

emeyece

ğ

i bir yerde

saklay

ı

n.

Eri

ş

ilebilirlik

HP yaz

ı

c

ı

n

ı

z içerdi

ğ

i bir dizi özellik

sayesinde engelli kullan

ı

c

ı

lar

taraf

ı

ndan da kolayl

ı

kla kullan

ı

labilir.

Görme

Görme bozuklu

ğ

u olan veya zorlukla

görebilen kullan

ı

c

ı

lar Windows’un

eri

ş

ilebilirlik seçenekleri ve

i

ş

levlerinden yararlanarak yaz

ı

c

ı

yaz

ı

l

ı

m

ı

n

ı

kullanabilirler. Ayr

ı

ca ekran

okuyucular

ı

, Braille okuyucular ve sesi

metne dönü

ş

türme uygulamalar

ı

gibi

yard

ı

mc

ı

teknolojilerin ço

ğ

u da

desteklenmektedir. Renk körlü

ğ

ü olan

kullan

ı

c

ı

lar için, yaz

ı

l

ı

mda ve HP yaz

ı

c

ı

üzerinde kullan

ı

lan renkli dü

ğ

meler ile

sekmeler, uygun eylemi anlatan basit
metinlerle veya simge etiketleriyle
sunulmu

ş

tur.

Hareket

Hareket zorlu

ğ

u çeken kullan

ı

c

ı

lar,

yaz

ı

c

ı

yaz

ı

l

ı

m

ı

ndaki i

ş

levleri klavye

komutlar

ı

yoluyla kullanabilirler.

Yaz

ı

l

ı

m StickyKeys, ToggleKeys,

FilterKeys ve MouseKeys gibi Windows
eri

ş

ilebilirlik seçeneklerini de

desteklemektedir. Yaz

ı

c

ı

kapaklar

ı

,

ğ

meleri, ka

ğ

ı

t tepsileri ve ka

ğ

ı

t

k

ı

lavuzlar

ı

, güçsüz ve eri

ş

im zorlu

ğ

u

çeken kullan

ı

c

ı

lar taraf

ı

ndan da

rahatl

ı

kla kullan

ı

labilir.

Destek

Bu ürünün eri

ş

ilebilirlik özellikleri ve

HP'nin ürün eri

ş

ilebilirli

ğ

i konusundaki

çal

ı

ş

malar

ı

na ili

ş

kin daha fazla bilgi

için, HP'nin

ş

u Web sitesini ziyaret

edin:

www.hp.com/accessibility

.

background image

İ