Pomoc usługi HP Deskjet D4160 Printer

background image

HP Deskjet D4100 series

Pomoc oprogramowania HP Photosmart

background image

© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

O

ś

wiadczenia firmy Hewlett-

Packard

Informacje zawarte w tym dokumencie
mog

ą

ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wszelkie prawa zastrze

ż

one.

Reprodukcja, adaptacja lub
t

ł

umaczenie tego podr

ę

cznika nie jest

dozwolone bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Hewlett-Packard, z
wyj

ą

tkiem przypadków dozwolonych w

ramach praw autorskich.
Jedyne gwarancje, jakich firma HP
udziela na produkty i us

ł

ugi, s

ą

okre

ś

lone w o

ś

wiadczeniach

gwarancyjnych dostarczanych wraz z
takimi produktami i us

ł

ugami.

Ż

adne

informacje zawarte w niniejszym
dokumencie nie mog

ą

by

ć

rozumiane

jako zawieraj

ą

ce dodatkowe

gwarancje. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialno

ś

ci za b

łę

dy techniczne

lub redakcyjne oraz braki wyst

ę

puj

ą

ce

w tym dokumencie.

Znaki towarowe

Microsoft, MS, MS-DOS i Windows s

ą

zastrze

ż

onymi znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation.
TrueType jest zastrze

ż

onym w Stanach

Zjednoczonych znakiem towarowym
firmy Apple Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB i Acrobat s

ą

znakami towarowymi firmy Adobe
Systems Incorporated.

Nazewnictwo i stosowane
formy

W niniejszym podr

ę

czniku u

ż

ytkownika

przyj

ę

to przedstawione poni

ż

ej terminy

i formy nazewnicze.

Terminy

Drukarka HP Deskjet mo

ż

e by

ć

równie

ż

okre

ś

lana jako

HP Deskjet

,

drukarka

HP

oraz

drukarka

.

Uwagi i ostrze

ż

enia

Symbol

Przestroga

wskazuje na

niebezpiecze

ń

stwo uszkodzenia

drukarki HP Deskjet lub innego
urz

ą

dzenia. Na przyk

ł

ad:

Przestroga

Nie nale

ż

y

dotyka

ć

dysz atramentowych

kasety drukuj

ą

cej ani

miedzianych styków.

Dotykanie tych cz

ęś

ci mo

ż

e

spowodowa

ć

zatkanie dyszy,

problemy z atramentem lub
wadliwe po

łą

czenie

elektryczne.

Symbol

Ostrze

ż

enie

wskazuje na

niebezpiecze

ń

stwo wyrz

ą

dzenia

krzywdy sobie lub innym osobom. Na
przyk

ł

ad:

Ostrze

ż

enie

Kasety

drukuj

ą

ce, zarówno nowe, jak

i zu

ż

yte, nale

ż

y

przechowywa

ć

w miejscu

niedost

ę

pnym dla dzieci.

U

ł

atwienia dost

ę

pu

Drukarka HP zosta

ł

a zaprojektowana

pod k

ą

tem u

ł

atwienia jej obs

ł

ugi przez

osoby niepe

ł

nosprawne.

Zaburzenia wzroku

Osoby z wadami wzroku lub
niedowidz

ą

ce mog

ą

korzysta

ć

z

oprogramowania drukarki za pomoc

ą

funkcji i opcji u

ł

atwie

ń

dost

ę

pu systemu

Windows. Oprogramowanie obs

ł

uguje

tak

ż

e najbardziej przydatne

rozwi

ą

zania pomocnicze, m.in. czytniki

ekranu, czytniki tekstu zapisanego w
alfabecie Braille'a i aplikacje
zamieniaj

ą

ce g

ł

os na tekst. Z my

ś

l

ą

o

daltonistach kolorowe przyciski i
zak

ł

adki w oprogramowaniu i na

drukarce HP zaopatrzono w proste
opisy lub symbole sugeruj

ą

ce ich

przeznaczenie.

Zaburzenia ruchu

U

ż

ytkownicy z upo

ś

ledzeniem funkcji

motorycznych mog

ą

uaktywnia

ć

funkcje oprogramowania drukarki za
pomoc

ą

polece

ń

wydawanych z

klawiatury. Oprogramowanie obs

ł

uguje

tak

ż

e takie opcje u

ł

atwie

ń

dost

ę

pu

systemu Windows, jak KlawiszeTrwa

ł

e,

KlawiszePrze

łą

czaj

ą

ce, KlawiszeFiltru

i KlawiszeMyszy. Prowadnicami i
podajnikami papieru, przyciskami i
drzwiczkami drukarki mog

ą

manipulowa

ć

tak

ż

e osoby o

ograniczonej sile lub zasi

ę

gu.

Pomoc techniczna

Wi

ę

cej informacji o u

ł

atwieniach

dost

ę

pu dla tego produktu oraz

dzia

ł

aniach firmy HP na rzecz

u

ł

atwienia korzystania z produktów

przez osoby niepe

ł

nosprawne mo

ż

na

uzyska

ć

w witrynie internetowej firmy

HP pod nast

ę

puj

ą

cym

adresem:

www.hp.com/accessibility

.