עזרה HP Deskjet D4160 Printer

background image

HP Deskjet D4100 series

HP Photosmart szoftver súgó

background image

© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

A Hewlett-Packard
megjegyzései

A jelen dokumentumban szerepl

ő

információk minden el

ő

zetes értesítés

nélkül megváltozhatnak.
Minden jog fenntartva. Jelen
dokumentum sokszorosítása,
átdolgozása vagy más nyelvekre való
lefordítása a Hewlett-Packard el

ő

zetes,

írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a
szerz

ő

i jogi törvényekben

megengedetteket.
A HP-termékekre és szolgáltatásokra
kizárólag a termékekhez és
szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban
rögzített jótállás érvényes. A jelen
tájékoztatóban foglaltak nem
értelmezhet

ő

k az abban foglaltakon

kívül vállalt jótállásnak. A HP nem vállal
felel

ő

sséget a jelen dokumentumban

el

ő

forduló technikai és szerkesztési

hibákért vagy hiányosságokért.

Védjegyek

A Microsoft, az MS, az MS-DOS és a
Windows a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei.
A TrueType az Apple Computer, Inc.
cég Amerikai Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.
Az Adobe, az AdobeRGB és az Acrobat
az Adobe Systems Incorporated cég
védjegyei.

Kifejezések és jelölések

Az alábbi kifejezések és jelölések
szerepelnek ebben a felhasználói
kézikönyvben.

Kifejezések

A HP Deskjet nyomtatóra helyenként
a

HP nyomtató

vagy

HP nyomtató

vagy

nyomtató

kifejezésekkel

hivatkozunk.

Figyelmeztetések

A

Vigyázat

jelzés a HP Deskjet

nyomtató vagy más berendezés
károsodásának lehet

ő

ségére

figyelmezteti. Például:

Vigyázat!

Ne érintse meg a

nyomtatópatron tintafúvókáit
és réz érintkez

ő

it. Érintésük

tintahibákat, beszáradást és
rossz érintkezést okozhat.

A

Figyelem

jelzi, hogy sérülést okozhat

magának vagy másoknak. Például:

Figyelem!

Tartsa mind az

új, mind a használt
nyomtatópatronokat
gyermekek számára
hozzáférhetetlen helyen.

Kisegít

ő

lehet

ő

ségek

A HP nyomtató számos olyan
szolgáltatást kínál, amely segítségével
az érzékszervi megbetegedésekben
szenved

ő

k és a mozgáskorlátozottak is

használhatják.

Csökkentlátók

A nyomtató szoftverét csökkentlátók is
használhatják a Windows kisegít

ő

lehet

ő

ségei és funkciói segítségével. A

szoftver támogatja a kisegít

ő

eszközöket is, pl. szövegolvasó,
Braille-olvasó és diktafon
alkalmazások. Színtéveszt

ő

k számára

a szoftver által használt és a HP
nyomtatón található színes gombok és
címkék a funkciót jelz

ő

egyszer

ű

szöveggel vagy ikonokkal vannak
ellátva.

Mozgáskorlátozottak

Mozgáskorlátozott felhasználók a
nyomtatószoftver funkcióit
billenty

ű

paranccsal is elindíthatják. A

szoftver támogatja a Windows kisegít

ő

lehet

ő

ségeit, pl. Beragadt gomb,

Váltógomb, Sz

ű

r

ő

gomb és Egérgomb.

A nyomtató ajtajait, gombjait,
papírtálcáit és papírvezet

ő

it korlátozott

er

ő

vel és mozgástérrel rendelkez

ő

felhasználók is m

ű

ködtetni tudják.

Támogatás

A termék kisegít

ő

lehet

ő

ségeinek és a

HP-nek a termékek
hozzáférhet

ő

ségével kapcsolatos

elkötelezettségének további
részleteiért tekintse meg a HP
weboldalát:

www.hp.com/accessibility

.