Nápověda pro HP Deskjet D4160 Printer

background image

HP Deskjet D4100 series

Nápov

ě

da k softwaru tiskárny HP Photosmart

background image

© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Upozorn

ě

ní spole

č

nosti

Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto
dokumentu podléhají zm

ě

nám bez

p

ř

edchozího upozorn

ě

ní.

Všechna práva vyhrazena. Kopírování,
úpravy

č

i p

ř

eklad tohoto dokumentu

bez p

ř

edchozího písemného souhlasu

spole

č

nosti Hewlett-Packard jsou až na

výjimky vyplývající ze zákon

ů

o

autorském právu zakázány.
Jediná záruka k produkt

ů

m a službám

HP je ur

č

ena záru

č

ními podmínkami

p

ř

iloženými k t

ě

mto produkt

ů

m a

službám. Žádné ze zde uvedených
informací nemohou být považovány za
základ pro vznik jakékoli další záruky.
Spole

č

nost HP není odpov

ě

dná za

technické nebo tiskové chyby
obsažené v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows
jsou registrované ochranné známky
spole

č

nosti Microsoft Corporation.

TrueType je ochranná známka
spole

č

nosti Apple Computer, Inc.

registrovaná v USA.
Adobe, AdobeRGB a Acrobat jsou
ochranné známky spole

č

nosti Adobe

Systems Incorporated.

Typografické konvence

V uživatelské p

ř

íru

č

ce se používají

následující typografické konvence:

Termíny

Tiskárna HP Deskjet m

ů

že být n

ě

kdy

nazývána jen jako

HP Deskjet

,

tiskárna HP

nebo

tiskárna

.

Upozorn

ě

ní a varování

Ozna

č

ení

Upozorn

ě

uvádí text

upozor

ň

ující na možné poškození

tiskárny HP Deskjet nebo jiného
za

ř

ízení. P

ř

íklad:

Upozorn

ě

Nedotýkejte

se inkoustových trysek
tiskové kazety ani m

ě

d

ě

ných

kontakt

ů

. Dotyk m

ů

že

zp

ů

sobit ucpání trysek,

selhání p

ř

ísunu inkoustu

nebo nespolehlivost
elektrických kontakt

ů

.

Ozna

č

ení

Pozor

uvádí text varující

p

ř

ed nebezpe

č

ím poran

ě

ní obsluhy

nebo dalších osob. P

ř

íklad:

Upozorn

ě

Nové ani

použité tiskové kazety
nenechávejte v dosahu d

ě

tí.

Usnadn

ě

ní p

ř

ístupu

Tiskárna Hewlett-Packard obsahuje

ř

adu funkcí, které usnad

ň

ují p

ř

ístup

postiženým uživatel

ů

m.

Zrakové postižení

Software tiskárny vychází vst

ř

íc

uživatel

ů

m se zrakovým postižením

nebo zhoršeným vid

ě

ním a umož

ň

uje

využívat možnosti a funkce usnadn

ě

p

ř

ístupu opera

č

ního systému

Windows. Podporuje také
nejdokonalejší pomocné technologie,
jako nap

ř

íklad

č

tecí za

ř

ízení z

monitoru,

č

tecí za

ř

ízení pracující s

Braillovým písmem a aplikace
umož

ň

ující p

ř

evod hlasu do textové

podoby. Pro barvoslepé uživatele jsou
barevná tla

č

ítka a karty použité v

softwaru a na tiskárn

ě

opat

ř

eny

jednoduchými texty nebo štítky, které
vyjad

ř

ují odpovídající postup.

Pohybové postižení

Uživatelé s pohybovým postižením
mohou ovládat funkce softwaru
tiskárny prost

ř

ednictvím p

ř

íkaz

ů

z

klávesnice. Software také podporuje
funkce pro usnadn

ě

ní p

ř

ístupu

opera

č

ního systému Windows, jako

nap

ř

íklad Jedním prstem, Ozvu

č

ení

kláves, Filtrování kláves a Myš
klávesnicí. Dví

ř

ka, tla

č

ítka, zásobníky

papíru a vodítka papíru tiskárny mohou
ovládat uživatelé s omezenou silou a
dosahem.

Odborná pomoc

Chcete-li získat další podrobnosti
týkající se usnadn

ě

ní p

ř

ístupu p

ř

i

používání výrobku a pé

č

e, kterou

spole

č

nost Hewlett-Packard tomuto

problému v

ě

nuje, navštivte webový

server spole

č

nosti HP na

adrese

www.hp.com/accessibility

.